Spring til indholdet
Integration
Kontakt
Civilsamfund

Værdien af den frivillige indsats

Vores netværk af omkring 6500 frivillige fordelt i 147 frivilliggrupper i hele landet hjælper på årsbasis 24.000 flygtninge og personer med etnisk minoritetsbaggrund.

Vores frivillige støtter 25.000 flygtninge og personer med etnisk minoritetsbaggrund

Vores frivillige støtter 25.000 flygtninge og personer med etnisk minoritetsbaggrund

Vores netværk af over 6.000 frivillige i hele landet hjælper på årsbasis 25.000 flygtninge og personer med etnisk minoritetsbaggrund. De møder flygtningene i øjenhøjde i sprog- og lektiecaféer, rådgivninger, som netværkspersoner, på cykelkurser, som mentorer, hvor de som privatpersoner rækker ud med hjælp og støtte til at trives i det danske samfund.

Undersøgelser viser, at de frivilliges indsats har en stor værdi. Den frivillige indsats styrker blandt andet flygtningenes kendskab til det danske samfund og deres rettigheder, de får styrket sprog  og deres muligheder på arbejdsmarkedet, netværk og den generelle trivsel i Danmark.

En frivillige kan som privatperson støtte og række ud på en anden måde end en professionel har mulighed for. Den frivillige møder flygtningen som en ven og privatperson. De kan nå ud, hvor den offentlige indsats ikke rækker.

24.000 flygtninge i Danmark får støtte fra frivillige i DRC

oplever øget trivsel
bliver bedre til at navigere og klare sig i samfundet
bliver bedre til dansk
styrker deres netværk og deltagelse i samfundet

Flygtningene oplever øget trivsel at være i kontakt med frivillige

Vores undersøgelse af flygtningenes udbytte af at gøre brug af vores tilbud viser at en meget stor andel oplever trivselsmæssig værdi ved de frivillige indsatser. Det kommer blandt andet til udtryk i godt humør, øget oplevelse af tryghed og mere overskud.

Jeg har en frivilligven, som hjælper med papirer. Vi snakker sammen, så snakker han og skriver med kommunen. Jeg kunne ikke forstå spørgsmål og svar. Nu har jeg en frivillig, nu forstår jeg.

/  Flygtning tilknyttet netværksperson

De frivillige oplever, at deres indsats gør en forskel

I vores årlige undersøgelse af de frivilliges indsats, har vi spurgt de frivillige, hvilken værdi de tillægger de frivillige indsatser i forhold til at fremme flygtninges integration i det danske samfund.

Undersøgelsen viser, at der blandt de frivillige er en udbredt oplevelse af, at indsatsen er med til at gøre en forskel på flere betydningsfulde områder for flygtningene.

Undersøgelsen viser, at de frivilliges indsats styrker flygtninges:

  • danskkundskaber
  • kendskabet til det danske samfund
  • trivsel i Danmark
  • kendskab til rettigheder og plig­ter i Danmark
  • muligheder for at finde et arbejde
  • mulighed for at danne socialt netværk
  • deltagelse i fritidsaktiviteter

Vi har nogle børn og unge, der er kommet hos os fra 1. klasse til de er inde i universitetsverdenen, og de havde simpelthen fået det skub hele tiden til at komme videre.

/  Frivillig i en lektiecafé

De frivillige hjælper børn og unge i gang med fritidsaktiviteter

Vores frivillige arbejder for at styrke flygtningefamiliers trivsel, netværk og integration gennem et aktivt fritidsliv. 

Igennem fritidsindsatsen hjælper de børn og unge i gang med fritidsaktiviteter i det lokale foreningsliv.

De frivilliges rolle er at motivere børnene, tale med forældre, informere om muligheder og tilbud og hjælpe med at søge kontakt til fritidsklubberne. En vigtig del af indsatsen består i at hjælpe med at søge om økonomisk støtte, hvor det er relevant.

Vores undersøgelser viser, at de frivillige i overvejende grad oplever, at deres indsats gør en forskel.

For eksempel angiver 78 procent af de respondenter i vores undersøgelse, som har hjulpet et barn eller en ung person med at komme i gang med fritidsaktiviteter, at de i høj eller i nogen grad oplever, at indsatsen styrker børn og unge deltagelse i fritidsaktiviteter.

De frivillige øger trivslen, jobmulighederne og uddannelse igennem sprogtræning

Gode sprogkundskaber er med til at øge trivslen, mulighederne på jobmarkedet og forudsætningerne for at følge med i skolen og på uddannelser.

De frivilliges hjælp og støtte til sprogtræning foregår både igennem sprogrettede tilbud og er en naturlig del af mange af de andre frivillige aktiviteter. De sprogrettede tilbud kan være i form af sprogcaféer i frivillighuse, på biblioteker og som supplement i forbindelse med etablerede sprogskoler eller i form af DRC’s online sproghjælp. Men der kan også foregå en uformel sprogtræning, når frivillige og flygtninge matches i netværksfamilier eller i andre aktiviteter som job- og lektiecaféer.

Vores frivilligundersøgelse viser, at de respondenter, som angiver, at de yder sprogtræning til flygtninge i betydeligt omfang oplever, at denne indsats har positiv betydning i forhold til at bringe flygtninge tættere på det danske arbejdsmarked.

Jeg har gået i skole, men ellers snakker jeg ikke dansk. Jeg vil gerne lære mere dansk. Med frivillige snakker jeg dansk.

/  Deltager i en sprogcafé

De frivillige bringer flygtninge tættere på arbejdsmarkedet

De frivillige bringer flygtninge tættere på arbejdsmarkedet

De frivilliges indsats er i nogen grad med til at bringe flygtninge og personer med etnisk minoritetsbaggrund tættere på det danske arbejdsmarked. Det gør de blandt andet igennem sprogtræning, som de oplever, som en af de største barrierer i forhold til jobmuligheder for flygtninge. Men de hjælper også direkte med blandt andet ansøgninger, motiverende samtaler, hjælp til at afsøge jobmuligheder og information om det danske arbejdsmarked.

Leg og lærings-klubber styrker børnenes danskkundskaber, fritidsliv og kulturelle og sociale kompetencer

Leg og lærings-klubber styrker børnenes danskkundskaber, fritidsliv og kulturelle og sociale kompetencer

I leg og lærings-klubberne tilbydes børnene et ugentligt frirum, hvor de får trænet det danske sprog, styrket deres indsigt i dansk kultur og danske kulturelle koder, samt styrket deres sociale kompetencer og skoleparathed. Klubberne bygger desuden bro til det lokale foreningsliv, så børnene hjælpes i gang med et aktivt fritidsliv på lige fod med deres jævnaldrende danske kammerater.

519 børn deltaget i en leg og lærings-klub, og der har i alt været afholdt 24 klubber fordelt på 17 kommuner.

Leg og lærings-klubber styrker børnene

af de frivillige vurderer, at børnene har udviklet sig socialt ved at komme i klubben.
af familierne deltog i integrationsfremmende lokale aktiviteter ved projektets afslutning
børnene er begyndt på fritidsinteresser, mens de har gået i leg og læringsklubben.
af de frivillige vurderer at børnene i høj grad eller meget høj grad er blevet bedre til dansk gennem i klubberne.

Det er godt min dreng øver dansk [i klubben]. Hjemme snakker vi ikke meget dansk, fordi jeg ikke altid ved, hvad det hedder på dansk.

/  Far til en dreng i en leg- og lærings-klub

Læs evalueringer

Frivilligundersøgelsen 2021: Det gør en verden til forskel | Resultat af survey blandt frivillige

2 Fil(er)

Den frivillige indsats til de congolesiske kvoteflygtninge

1 Fil(er)

Evaluering af projektet ´Livet går videre´

2 Fil(er)

Bruger- og deltagerundersøgelse 2019 - af værdien af Dansk Flygtningehjælps frivillige indsatser

1 Fil(er)

Kontakt

Kontakt os, hvis du vide mere om værdien af de frivilliges indsats.

Samarbejd med os

Vil du også drage nytte af den frivillige indsats? Læs mere om at samarbejde med os.

Tårnby Kommune: Netværksfamilier er guld værd for flygtninge

Tårnby Kommune: Netværksfamilier er guld værd for flygtninge

Læs mere
AOF Job og Dansk: Sprogtræning uden for klasselokalet

AOF Job og Dansk: Sprogtræning uden for klasselokalet

Læs mere
Sølystskolen: Klubben gav eleverne nærværende voksne efter skoletid

Sølystskolen: Klubben gav eleverne nærværende voksne efter skoletid

Læs mere
Frederiksberg Kommune: Fokus på det hele hverdagsliv

Frederiksberg Kommune: Fokus på det hele hverdagsliv

Læs mere