Spring til indholdet
Integration
Kontakt
MindSpring

Forskning og evaluering af MindSpring

Forskning og evaluering af MindSpring-gruppeforløb viser høj deltagertilfredshed og øget livskvalitet blandt deltagerne.

MindSpring er en veldokumenteret metode

MindSpring er en veldokumenteret metode

Siden 2010, hvor DRC Integration begyndte arbejdet med MindSpring-metoden, er der løbende lavet forskning og evalueringer af MindSpring-gruppeforløb og deltagernes udbytte heraf.

I 2016 indgik MindSpring Kompetencecenter et forskningssamarbejde med Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri (CTP), som også laver forskning på de MindSpring-gruppeforløb, vi har igangsat i 2022 for ukrainske flygtninge.

Pilotstudie af MindSpring viser gode resultater

I perioden fra 2016-2017 har CTP foretaget et mixed method pilotstudie af MindSpring og undersøgt flygtninges udbytte af MindSpring. Pilotstudiet inkluderede 92 arabisktalende deltagere fra MindSpring-gruppeforløb for forældre og viser følgende:

På baggrund af dette pilotstudie blev der igangsat et kontrolgruppe studie af MindSpring.

Læs mere om pilotstudiet i forskningsartiklens abstract her. For yderligere information om studiet kontakt venligst postdoc og læge Charlotte Kærgaard Sonne på [email protected].

Kontrolgruppestudie af MindSpring dokumenterer positiv effekt

CTP har siden 2018 været i gang med et kontrolgruppestudie med langtidsopfølgning af MindSpring-forløb for forældre og unge med formål om at belyse den længerevarende effekt af MindSpring på deltagernes psykiske helbred, livskvalitet samt tilværelse i Danmark.

Studiet er endnu ikke offentliggjort, men de foreløbige resultater viser, at MindSpring har en positiv effekt på deltagernes mentale helbred og samfundsrettede kompetencer, idet der ses en signifikant større reduktion på psykiske symptomer som angst, stress og depression og signifikant større læring om psyke og samfund hos dem, som har gennemført et MindSpring-forløb end hos dem, der ikke har.  

Desuden fremgår det af de foreløbige resultater at særligt tre elementer, der indgår i MindSpring, har en positiv effekt på deltagernes trivsel:

Den endelige forskningsartikel forventes offentliggjort i slutningen af 2024. For yderligere information om studiet kontakt venligst postdoc og læge Charlotte Kærgaard Sonne på [email protected].

Det giver dig klarhed, når du lærer om samfundet, hvordan det fungerer, hvordan man kommunikerer og handler i det danske samfund og hvordan samfundet reagerer på flygtninge. Når man forstår disse ting, giver det dig en mental ro

/  Deltager i MindSpring for forældre

Kvalitative evalueringer viser at MindSpring gavner

Als Research har været ekstern evaluator i perioden 2010-2016 og fulgt projektledelse, MindSpring-trænerkursus samt været på besøg i grupperne og interviewet deltagere.

Derudover har Center For Boligsocial Udvikling (CFBU) evalueret MindSpring for forældre i Københavns Kommune i 2016 og Center for Udsatte Flygtninge i DRC Integration har tilmed evalueret både MindSpring for forældre i 2015 og for børn i 2018.

Samlet set konkluderer evalueringsrapporterne, at MindSpring er en anvendelig og gavnlig metode til at arbejde med psykosociale eksilproblematikker med målgruppen af flygtninge og personer med etnisk minoritetsbaggrund - både forældre, unge og børn.

Se og læs evalueringerne her.

MindSpring som kriminalpræventiv indsats

MindSpring for forældre indgår i en rapport fra det Kriminalpræventive Råd (DKR) fra 2019, som et eksempel på indsatser til forebyggelse af kriminalitet blandt etniske minoritetsborgere. Rapporten er udarbejdet af Aalborg Universitet.

I rapportens del III beskrives årsager og forebyggelsesmæssige indsatser, hvori MindSpring for forældre er nærmere beskrevet og relateret til eksisterende viden om kriminalpræventive indsatser.

Konklusionen er, at MindSpring opfylder de kriterier, der har evidens for at virke kriminalitetsforebyggende. Der foreligger aktuelt ikke forskning på en kriminalpræventiv effekt af et konkret MindSpring-forløb, men analysen i rapporten peger på, at MindSpring indeholder en række elementer, som ud fra evidensbaserede kriminalitetsforebyggende metoder, ser ud til at være virkningsfulde.

Vi mener at denne nye viden kan åbne op for at man lokalt overvejer at anvende MindSpring som supplement til anden kriminalpræventiv indsats.

Læs del III af rapporten her. Hele rapporten findes på DKRs hjemmeside.

MindSpring på udrejsecentre

I 2019 har MindSpring Kompetencecenter i et samarbejde med DRC Asyl og Udlændingestyrelsen afholdt i alt 8 MindSpring-forløb for afviste asylansøgere. Forløbene er afholdt på udrejsecentrene: Avnstrup, Sjælsmark og Kærshovedgård.

Et af forløbene var et børneforløb og de øvrige var hhv. for enlige og forældre efter en tilrettet hhv. unge- og forældremanual.

Der har været tilknyttet evaluering til alle forløbene og evalueringen viser, at det er meningsfuldt at afholde MindSpring-forløb på udrejsecentrene. Deltagerne oplever bl.a. at have fået ny viden og indsigt samt at have fået styrket handlekompetencer.

Evalueringen er samlet i en evalueringsrapport som kan ses her.

Her kan du finde forsknings- og evalueringsrapporter om MindSpring

Forskning og evaluering af MindSpring

14 Fil(er)